Granåsen

Området är beläget ca 18 km väster om Hammarstrand i Ragunda Kommun, 5 km sydost om byn Överammer. Området består av produktiv skogsmark. Turbinerna har planerats på en höjd med omväxlande produktionsskog, hyggen och 2 myrmarker.


Ny tillståndsansökan 2021

På Granåsen finns sedan tidigare ett bygglov för sex vindkraftverk med en totalhöjd på max 150 m. Jämt Vind har nyligen inlett en process för att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att istället kunna bygga sex verk med en totalhöjd på upp till 250 meter. Syftet med detta är att kunna använda bästa möjliga vindkraftsteknik och att etableringen ska ge en så god elproduktion som möjligt.

Processen för att söka miljötillstånd befinner sig i tidigt skede. Under våren 2021 genomförs ett antal fågelinventeringar. Tisdag den 23 mars hålls ett inledande samrådsmöte med Ragunda kommun och länsstyrelsen i Jämtlands län. Detta samråd styr i hög grad det fortsatta utredningsarbetet och samrådsprocessen med övriga sakägare.

Jämt Vind kommer att hålla ett första informationsmöte med allmänheten den 14 april kl. 18:30-20:30. Mötet kommer att hållas digitalt för att minimera risken för smittspridning. Denna sida kommer att uppdateras inom kort med information om hur man anmäler sig och ansluter till mötet.

Jämt Vind är ett litet bolag med hjärtat i Ragunda kommun. Det är av största vikt att vindkraftsetableringar sker på ett sätt som är acceptabelt för lokalbefolkningen och att landsbygden gynnas av utbyggnaden. Vi jobbar just nu aktivt med att hitta lösningar för att skapa lokal nytta och återbäring.

 

INFORMATIONSMÖTE
Jämt Vind håller ett öppet informationsmöte om vindkraft på Granåsen den 14 april kl 19:30-20:30. Mötet hålls digitalt för att minimera risk för smittspridning. Jämt Vind kommer att informera om projektet men det kommer även finns möjlighet att ställa frågor, diskutera och framföra synpunkter. Anmäl dig till mötet genom att skicka ett mail till linda@wind-sweden.com. Dagen innan mötet kommer alla anmälda deltagare få ett mail med en länk som används för att koppla upp sig mot mötet. Samtidigt skickas det ut tekniska instruktioner och en agenda för mötet. Observera att detta inte är ett samrådsmöte enligt miljöbalken, utan ett informellt informationsmöte. Ett samrådsmöte kommer att hållas längre fram och de synpunkter som framförs då integreras i tillståndsprocessen.

• 1:a bygglovet 2011
• Inventering örn: 2010 och 2011
• Inventering rovfågel+lom: 2014
• Naturvärdesinventering: 2015
• 2:a bygglovet 2016
• Spelflyktsinventering: 2019
• Inventering skogshöns: 2019
Bilder från Granåsen nuvarande tillstånd
Basfakta nuvarande bygglov

Antal verk: 6 st.

Effekt: 15 MW

Totalhöjd: 150 meter

Basfakta ny tillståndsprocess 2021

Antal verk: 6 st.

Effekt: 33 MW

Totalhöjd: max 250 meter

Dokumentation nuvarande bygglov
Dokumentation ny tillståndsprocess 2021
Rulla till toppen